torstai 18. kesäkuuta 2020

Petotestit osana koirien hyvinvointiaYleisen hyvinvoinnin kannalta on varsin tärkeää, että eläimellä on mahdollisuus tyydyttää juuri sille yksilölle tärkeitä käyttäytymistarpeita sekä mahdollisuus rakentaa terve itsetunto.

Nykyisin puhutaan paljon koirien käyttäytymistarpeista ja niiden täyttämisen tärkeydestä. Eläintenkouluttaja Tommi Mäkelän mukaan sana käyttäytymistarpeet voisi herättää ihmiset ajattelemaan koirien hyvinvointia. Jokaisella yksilöllä on omanlaisia käyttäytymistarpeita, onpa kyseessä mikä tahansa eläinlaji.  Yleisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että eläimellä on mahdollisuus tyydyttää juuri sille yksilölle tärkeimmät ja olennaisimmat käyttäytymistarpeensa.

Jokainen koira on yksilö ja sen ominaisuuksia sekä tarpeita tulisi puntaroida aina koirakohtaisesti.

Jos eläin ei pääse tyydyttämään näitä juuri sille tärkeitä käyttäytymistarpeitaan riittävästi, se voi stressaantua liikaa tai passivoitua. Tästä saattaa seurata myös terveysongelmia sekä erilaisia fysiologisia muutoksia ja haitallisia käyttäytymisen muutoksia. Käyttäytymistarpeita voisi kuvailla siten, että on olemassa "astia", joka hiljalleen täyttyy. Toisilla koirilla se täyttyy hyvin hitaasti ja toisilla nopeasti. Kun "astia" alkaa olemaan liian täynnä, koiran tarve käyttäytyä on suuri ja siinä on tällöin mahdollisuus, että se purkautuu ihmisen kannalta ei-toivottuna käyttäytymisenä. Käyttäytymistarpeet ovat yksilöllisiä, yksinomaan rotu ei määritä kaikkea, vaikka tiettyjä ominaisuuksia voidaan olettaa löytyvän myös rotutyypillisesti. 


Tiedätkö sinä, millaiset tarpeet sinun koirallasi on?  Tiedätkö, miten voit turvallisesti kehittää oman koirasi itsetuntoa? 


Mistä voin sitten tietää, millaiset tarpeet koirallani on? Aina kaikkia tarpeita ei välttämättä normaaliarjessa tule esiin, koirassa saattaa olla montaa rotuakin, joista kaikista ei edes tiedetä tai koira onkin rodussaan vähän poikkeuksellisempi yksilö. Koirat ovat kaikki yksilöitä. Monesti koiran mieltymykset ja erilaiset tarpeet tulevat esiin erilaisten elämäntilanteiden ja kokemusten myötä.  

Petotestit palvelevat monipuolisesti koiria ja heidän omistajiaan. Petotestit toimivat luonnollisesti tietenkin testimuotona,
mutta ne tarjoavat myös mahdollisuuden virikkeellistämiseen - myös laumassa. 


ONGELMIA ARJESSA?

Tommi Mäkelän kehittämä koulutustapa perustuu käyttäytymistarpeiden vahvistamiseen ja hyödyntämiseen sekä ohjaajan ja koiran välisen luottamussuhteen rakentamiseen. Tommi kertoo, että yllättävän usein koirien häiriökäyttäytymisen taustalla on jonkinlainen käyttäytymistarpeiden tyydyttämättömyys ja se, että koiran ja ohjaajan välillä ei ole myöskään riittävää luottamussuhdetta. Tällöin myös koiran yleinen hyvinvointi järkkyy ja siitä saattaa olla seurauksena omistajan näkökulmasta katsoen hyvin monenlaista ongelmakäyttäytymistä. Pelkkä käyttäytymistarpeisiin vastaaminen, esimerkiksi virikkeellistämällä koiraa ei vielä yleensä riitä, vaan koiran itseluottamusta on rakennettava samalla sekä luottamusta myös ohjaajaan. Itseluottamus kasaantuu onnistumisista ja koiran kokemasta menestyksestä. Koirasta on hyödyllistä saada yhteisön aktiivinen jäsen, joka omalla käyttäytymisellään pystyy vaikuttamaan omaan menestykseensä. Esim. Eräällä asiakkaalla on voimakkaasti eroahdistunut koira, jonka kanssa tehty aikaisemmin monenlaisia harjoituksia, joista ei ole ollut apua. Nyt on alkanut tulla tuloksia, kun koiran käyttäytymistarpeisiin on vastattu sekä koiran ja ohjaajan luottamussuhde on parantunut, jonka seurauksenä myös eroahdistusoireet ovat lievittyneet voimakkaasti.  


Pienelläkin voi olla suuret tarpeet!


Erilaiset virikkeellistämiskeinot ovat koiran moniin käyttäytymistarpeisiin vastaamista. Virikkeellistäminen voi tapahtua siis monella tavalla, esimerkiksi pureskeltavan tarjoaminen koiralle on virikkeellistämistä. Myös Petotestit ovat yksi tapa virikkeellistää koiria. Esimerkiksi koira, joka haluaa vartioida tai metsästää, se ei mene siitä vartioimisen tai metsästyksen puutteesta välttämättä ”rikki”. Jos kuitenkin ajatellaan kokonaiskuvaa (=hyvinvointi), jossa koiralla on käyttäytymistarpeita, jotka joka päivä lisääntyvät hiljalleen niin näitä tarpeita olisi hyvä myös tyydyttää. sillä koiran tarpeisiin vastaaminen lisää yleistä koirien hyvinvointia. Monessa tapauksessa ei-toivottujen käyttäytymisien taustatekijöinä on koiran puutteellinen hyvinvointi. Tulee muistaa, että esimerkiksi ikääntyväkin koira kaipaa monia samoja asioita mitä nuorempana, mutta iän tuomien muutosten myötä koira ei ehkä ole kyvykäs kovin pitkäkestoiseen ja rasittavaan aktiviteettiin. Petotesteissä huomioidaan aina myös ikä ja sen tuomat muutokset koiran fysiikassa. 


Tätä Cara haluaa!
Kun käyttäytymistarpeita pääsee turvallisesti purkamaan, arkielämä helpottuu monella tavalla. 


Vaikka Petotestit toimivat testinä, jossa arvioidaan reaktioita petoihin sekä koiran erilaisten luonneominaisuuksien kartoittamisen apuvälineenä, niin se tarjoaa myös mahdollisuuden virikkeellistää koiraa. Erityisesti koirat, joiden alkuperäinen tarkoitus on ollut toimia metsästys-, vartio- tai taistelukoirina omaavat hyvin yksilöllisesti näitä tarpeita jossain määrin myös edelleen. Yksi esimerkki tällaisesta on Cara, jonka kertomuksen voit lukea täältä.  Kysymys ei ole kuitenkaan vain tietyistä roduista tai rotutyypeistä, vaan hyvinkin monentyyppiset koirat voivat hyötyä Petotestien tarjoamasta virikkeellistämismahdollisuudesta ja sitä kautta syntyneestä elämänlaadun ja yhteistyön parantumisesta koiran kanssa.

Petotestejä voi käyttää monella tapaa tukemaan itsetunnon kehityksessä ja toisaalta virikeellistämisen työkaluna tyydyttämään koiran sisäsyntyisiä käyttäytymistarpeita. Hyvä virikeellistäminen ja käyttäytymistarpeiden täyttäminen ja hyödyntäminen on hyödyllistä myös koiran hyvinvoinnin näkökulmasta.


ONNISTUMISET OVAT TÄRKEITÄ!

Petotesteissä voidaan rakentaa myös koirien itseluottamusta, rotuun katsomatta.  Kaikille eläimille on tärkeää itsetunnon kehitys – onnistumiset erilaisissa tunnetiloissa. Menestys auttaa saavuttamaan itseluottamusta ja itsevarmuus kehittyy onnistumisista. Esimerkiksi metsästyskoira, joka on saanut metsäreissuilla ”siipeensä” hirveltä tai karhulta, voi menettää itseluottamuksensa ja metsästysreissut eivät olekaan sille enää mukavia. Tällöin koiria voidaan usein auttaa saamaan itseluottamus takaisin ja osa koirista saadaan palaamaan metsälle, kun niille tarjotaan turvallisesti mahdollisuus onnistumiseen. Samalla tavoin voidaan tarjota turvallinen ensikokemus nuorelle koiralle, jolla suunnitellaan suurpetojen metsästystä. Itsetunnon ja itseluottamuksen rakentaminen ei kuitenkaan ole rotukohtainen asia, vaan Petotestit voivat auttaa koiria rotuun katsomatta. Alkuhaastattelussa aina käydään koirien taustat ja testin tavoite läpi, jolloin erilaiset taustat otetaan huomioon konepetojen liikkeissä ja toiminnassa.  Testien tarkoitus ole milloinkaan ihmisten viihdytys, vaan ne tarjoavat yhden hyvin monipuolisen ja uudenlaisen työkalun eri koiraharrastajien avuksi.

Monet miettivät, miten vaikkapa omaan perhekoiraan vaikuttaisi se, että se olisikin hurjan vakuuttavasti karkottamassa petoa testissä. Tommi toteaa, että pitäisi aina ymmärtää, että koiran käyttäytyminen on tarveperusteista ja käyttäytyminen operoi ympäristössä. Koira käyttäytymisellään haluaa muuttaa ympäristöä itselleen suotuisammaksi. Testissä koira toimii ominaisuuksiensa mukaan, jolloin ympäristö, olosuhteet ja tunnetila määrittää käyttäytymisen, jonka sitten katsellessamme pääsemme toteamaan, kuinka koira reagoi kyseiseen Petotestitilanteeseen.

Petotesteissä koiralle syntyy etenkin petojen suhteen vahvistehistoriaa, jota koira pystyy hyödyntämään tulevaisuudessa niin arkielämässä kuin myös työkäytössäkin. Testeissä on käynyt runsaasti myös erilaisissa työkäytöissä olevia koiria (mm. SRVA-koiria, muita metsästyskoiria laumanvartijakoiria jne). Kuka tahansa voi törmätä luonnonpetoon erityisesti metsäreissuilla ja tällöin omistajien on helpompi tulkita koirien elekieltä ja välttyä vaaralta.  Koirille on aina tarjolla vapaa mahdollisuus toimia, eikä niitä pakoteta esimerkiksi ahtaalla aidatulla alueella tai lyhyellä remmillä. Pakeneminenkin on toimintakykyä ja koiran valinta. Koirille jää tunne, että ne ovat selvinneet haastavasta tilanteesta ja toimineet parhaaksi katsomallaan tavalla. Tästä syystä testien kesto on aina koirakohtainen ja toteutetaan yksilöllisesti. Testien avulla voidaan myös vahvistaa olemassa olevia taipumuksia turvallisesti. Vaikka konepetojen avulla voidaan monen  koiran itsetuntoon vaikuttaa positiivisesti vahvistamalla koiran käyttäytymistä, silti pedot ovat koiralle edelleen petoja eikä niistä ole tarkoituksenmukaistakaan tehdä kavereita koiralle.  

Kaikille eläimille on tärkeää itsetunnon kehitys – onnistumiset erilaisissa tunnetiloissa. Menestys auttaa saavuttamaan itseluottamusta ja itsevarmuus kehittyy sitä kautta.ESITTELYSSÄ ELÄINTENKOULUTTAJA TOMMI MÄKELÄ 

Tommi ja Extra

Tommi on käyttäytymisanalyysiperusteisen eläintenkouluttamisen asiantuntija,  ammatiltaan eläintenkouluttaja- ja hoitaja sekä Kenneliiton käyttäytymisenjalostustarkastaja useassa roduissa. Hän toimii mm. Eläinavustaja ry:ssä koulutusasiantuntijana ja valmentajana Pro Training valmennus tm. Tommi on opiskellut eläintenkouluttamisen ja hoitamisen ammattiopintojen lisäksi mm. Espanjassa Daniel Morenon Reof- koulutusjärjestelmää, jolla koulutetaan työ- ja urheilukoiria. Viimeisimpänä hän on opiskellut Tampereen yliopistolla ammatillisesti syventävinä opintoina käyttäytymisanalyysiperusteisen eläintenkouluttajan koulutusopinnot. Tommi kertoo olevansa kiitollinen siitä, kun saa kartuttaa osaamistaan parhaiden opissa ja jatkaa kehittämistään joka päivä sekä voi valmentajana opettaa ja tukea muita koulutuksen haasteissa ja auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Tommin koirahistoria on jo noin 30 vuoden mittainen sisältäen paljon kokemuksia eri roduista. Omina koirina Tommilla on ollut pyreneittenkoira, alano espanol, tanskandoggeja, cane corsoja sekä belgianpaimenkoiria. Koulutuskokemusta on paljon moninaisista koirista/koiraroduista.

Koiraurheilussa Tommi on myös saanut menestystä ja todistanut että lyhyessä ajassa voi saavuttaa paljon hyvillä koulutusmetodeilla ja samalla oppinut myös monia tärkeitä asioita mm. kilpailemisesta. Tommi ei ole kilpailuorientoitunut, mutta kertoo aloittaneensa pienestä psyykkauksesta johtuen mondioring-lajin harjoittelun vuonna 2016. Kun Tommin koira täytti kaksi, hän osallistui heti kilpailuihin 2017 ja voitti ensimmäisenä kilpailukautenaan mondioring-lajissa belgianpaimenkoirien rotumestaruuskilpailuissa luokassa cat1 ja sai kunnian edustaa Suomea Sloveniassa FMBB MM kilpailuissa 2018 luokassa cat2.

Tällä hetkellä Tommi valmistautuu tulevaan kauteen belgianpaimenkoira malinois-rotuisilla koirillaan Turva, Allu ja Extra mukavin tavoittein luokissa cat1 ja cat2. Kaiken tämän lisäksi Tommi kouluttaa vartiointiin sekä erikoisetsintään koiria.

Tommi kertoo omasta koulutusmenetelmästään:
”Koulutusohjelmani Training program. I.B.F.T. INTELLIGENT. BEHAVIOR. FUNCTION. TRAINING - positiivisen vahvistamisen keinoin tapahtuvaa opetusta. Koulutusvalinnat ovat yksilölähtöisiä ja reaaliaikaisesti tapahtuvia perustuen uusimpaan saatavilla olevaan tietoon sekä kokemukseen ja kykyyn analysoida käyttäytymistä, joka on oleellista parhaan mahdollisen oppimisen saavuttamiseksi. Tavoitteinani koiran kokonaisvaltainen hyvinvointi yhdistettynä tehokkaaseen kouluttamiseen jossa harjoituksilla lisätään mm. eläimen luonnollisia käyttäytymistarpeita, jolloin saadaan lisää eläimelle motivaatiota tehdä toivottuja käyttäytymisiä toivotussa tunnetilassa. Kehitän myös alati koulutustekniikoitani ja haluan opettaa koiralle juuri niitä tarpeellisia käyttäytymisiä ja taitoja päämäärän ja tavoitteiden mukaan.”

Tommin toimia voitte seurata:
Esim.
Instagram:   @dog_trainer_specialist_tm

Facebook-sivuilta:
Eläintenkouluttaja Tommi Mäkelä
Pro Training international
Eläinavustaja ry

Tommin omat koirat ovat käyneet myös PetotesteissäTERVETULOA PETOTESTIEN MONIPUOLISEEN MAAILMAAN! 

- Asko Sorvon Petotestit vuodesta 2012 - Ei kommentteja:

Lähetä kommentti